Kết quả Quan trắc môi trường Dự Án

Căn cứ vào điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 102 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, yêu cầu các chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải công khai phiếu kết quả quan trắc chất thải của kỳ quan trắc gần nhất trên trang thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc công khai trên bảng thông tin điện tử đặt tại cổng dự án, cơ sở. KCN Nam Đình Vũ xin công bố các thông tin:

1. Kết quả quan trắc quý I, II năm 2022;

2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

3. Quyết định phê duyệt ĐTM

4. Giấy XN hoàn thành

Bài viết liên quan

(+84) 965 469 469