Hồ sơ pháp lý

Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Nam Đình Vũ IP) đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý và căn cứ pháp lý theo quy định hiện hành. Cụ thể như sau:

  • Quyết định số 208 /QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 16/01/2014 “V/v phê duyệt quy hoạch điều chỉnh Khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (khu 1)”.
  • Giấy chứng nhận Đầu tư số 022 21 000024 ngày 06/05/2009.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA628667 và số BA628668 cấp ngày 20/01/2010.
  • Quyết định số 2392 /QĐ – UBND ngày 27/11/2009 “V/v cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Đình Vũ thuê đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu phi thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (Khu 1)”.
  • Đối với Khu cảng dành cho tàu 20.000 DWT: Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ: Đã được Thủ tướng CP phê duyệt vào Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030, đã có văn bản thoả thuận tuyến mép bến với Cục hàng hải.
  • Đối với Khu xăng dầu: Quyết định số 2412/QĐ – BCT ký ngày 17 tháng 05 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 với quy mô giai đoạn 1 là 50.000-70.000 m3.
  • Đã hoàn thành công tác đền bù và giải phóng mặt bằng; rà phá bom mìn; đánh giá tác động Môi trường chung cho toàn bộ dự án.
Bài viết liên quan

Bình luận

(+84) 965 469 469