Kết quả Quan trắc môi trường Dự Án_Năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng & Đối tác,

Căn cứ vào điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2 điều 102 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10/01/2022, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường:

Yêu cầu các chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải công khai phiếu kết quả quan trắc chất thải của kỳ quan trắc gần nhất trên trang thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc công khai trên bảng thông tin điện tử đặt tại cổng dự án, cơ sở.

KCN Nam Đình Vũ xin đính kèm các thông tin sau đây:

1. Kết quả quan trắc quý I

2. Kết quả quan trắc quý II

3. Kết quả quan trắc quý III

4. Kết quả quan trắc quý IV

5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

6. Quyết định phê duyệt ĐTM

7. Giấy XN hoàn thành

Để tìm hiểu các thông tin liên quan đến Môi Trường dự án, xin liên hệ Hotline: 0966.154.120 

Trân trọng!

Bài viết liên quan

Bình luận

(+84) 965 469 469