CẬP NHẬT Ưu đãi thuế phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ưu đãi thuế phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những chính sách được nhà nước đưa ra nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hỗ trợ. Từng bước thúc đẩy nền kinh tế chung của nước nhà phát triển. 

1. Các trường hợp doanh nghiệp được ưu tiên hỗ trợ

Theo Nghị định 57/2021/NĐ-CP các trường hợp doanh nghiệp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

  • Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước ngày 1/1/2015 theo quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
  • Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mà thu nhập từ dự án này đang được hưởng hoặc đã hưởng hết ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện khác (không phải là ưu đãi từ phát triển công nghiệp hỗ trợ) thì sẽ được hưởng thuế TNDN cho thời gian còn lại (kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ). 

2. Cách xác định thời gian ưu đãi thuế

Theo nghị định số 57/2021/NĐ-CP (Nghị định 57) Chính phủ vừa ban hành bổ sung điều khoản 2 điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) để xác định thời gian ưu đãi thuế, các doanh nghiệp cần nhận định được thời gian mà mình được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các điều kiện ưu đãi khác. Sau khi hết thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN theo các ưu đãi khác thì doanh nghiệp sẽ được ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Cụ thể, thời gian ưu đãi thuế còn lại sẽ bằng thời gian ưu đãi thuế theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi thời gian ưu đãi thuế đã hưởng theo các điều kiện khác.  

3. Ví dụ cụ thể về trường hợp hưởng ưu đãi thuế TNDN

Những ưu đãi thuế TNDN mà doanh nghiệp được hưởng theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là:

  • Thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% trong 15 năm 
  • Được miễn thuế TNDN 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Như vậy, ví dụ doanh nghiệp A năm 2015, thực hiện dự án tại khu công nghiệp được hưởng ưu đãi theo điều kiện địa bàn là miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 4 năm tiếp theo). Nếu doanh nghiệp có phát sinh thu nhập chịu thuế TNDN kể từ năm 2015 thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo điều kiện địa bàn ở kỳ tính thuế năm 2015, 2016. Đến năm 2017 dự án trên của doanh nghiệp được cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp. Tính đến năm 2017, doanh nghiệp đã được hưởng ưu đãi là miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp 2 năm. Như vậy, kể từ kỳ tính thuế năm 2017, doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi thuế sau:

  • Thời gian hưởng ưu đãi thuế suất 10% là: 15 năm – 0 năm = 15 năm (vì doanh nghiệp chưa được hưởng ưu đãi thuế suất 10% theo điều kiện địa bàn).
  • Thời gian miễn thuế TNDN: 4 năm – 2 năm = 2 năm.
  • Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp là: 9 năm – 2 năm = 7 năm.
Ưu đãi thuế phát triển công nghiệp hỗ trợ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí kinh doanh , nâng cao lợi nhuận
Ưu đãi thuế phát triển công nghiệp hỗ trợ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí kinh doanh , nâng cao lợi nhuận

Ưu đãi thuế phát triển công nghiệp hỗ trợ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí kinh doanh , nâng cao lợi nhuận 

Với những ưu đãi thuế phát triển công nghiệp hỗ trợ hấp dẫn sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí kinh doanh, có thêm vốn để mở rộng phát triển sản xuất. Đó cũng chính là mục tiêu mà nhà nước đưa ra để đẩy mạnh nền công nghiệp và nâng tầm vị thế kinh tế Việt. 

Bài viết liên quan

Bình luận

(+84) 965 469 469